Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“

Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“

BG16M1OP002-3.027-0009
Оперативна програма Околна среда

Период: 12’2020 – 08’2022

Язовир Жребчево е влажна зона с международно значение за зимуващи водолюбиви птици, където всяка година се концентрират над 20 000 водолюбиви птици от 33 вида. В язовира и рибарниците са установени 77 вида птици, основно зимуващи в райнона, от които 23 вида са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 62 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 5 вида, в SPEC3 – 18 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 20 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 16 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Язовирът заедно с рибарниците са от международно значение за зимуващите тук зимно бърне /Anas crecca/, зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/, голяма белочела гъска /Anser albifrons/ и голямата бяла чапла /Egretta alba/. Тук е едно от няколкото места в България, където застрашената от изчезване в света червеногуша гъска /Branta ruficollis/ зимува във вътрешността на страната далеч от черноморското крайбрежие. Редовно през зимата в района се задържа и морския орел /Haliaeetus albicilla/. През гнездовия период мястото е едно от най-важните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на тръстиковия блатар /Circus aeruginosus/.

Проектът изпълнява 3 мерки от плана за управление на защитена зона BG0002052 Язовир Жребчево:

Изграждане на наколни платформи за почивка и гнездене в подходящи тръстикови масиви.

  • Поставяне на изкуствени гнезда за едри грабливи птици на подходящи места в защитената зона и в близките околности – до 2 км отстояние.
  • Поставяне на гнездилки за патици