Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи"

Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи"

facebook thumb

Оперативна програма: Околна среда 2014-2020
Приоритетна ос: НАТУРА2000 и биоразнообразие
Процедура: BG16M1OP002-3.021- Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания
Проект: BG16M1OP002-3.021-0004-C01
Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи"
Бенефициент  БЪЛГАРСКО ЕКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО 


Цели на проекта: 
Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4060 „Алпийски и бореални ерикоидни съобщества“ и 5210 „Храсталаци с Juniperus spp.“, предмет на опазване в мрежата Натура 2000. 

Специфичнa цел 1: Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функции" и "Бъдещи перспективи". СЦ 1 ще се постигнe посредством резултатите от дейности 2, 3 и 4 от проекта, планирана за изпълнение в рамките на защитени зони BG0000372 Циганско градище, BG0000496 Рилски манастир и BG0001493 Централен Балкан - буфер; 

Специфична цел 2: Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи". СЦ 2 ще се постигне посредством резултатите от дейности 5 и 6 от проекта, планирана за изпълнение в рамките на защитени зони BG0001021 Река Места, BG0000212 Сакар, BG0001011 Осоговска планина, BG0001012 Земен, BG0001013 Скрино, BG0001022 Орановски пролом - Лешко, BG0001007 Странджа, BG0000366 Кресна - Илинденци. 
  

Обща стойност: 2 208 460.22 лв. 
Финансиране от ЕС – ЕФРР: 1 877 191.19 лв.
Национално финансиране: 331 269.03 лв.

Срок на изпълнение: 30 месеца
Дата на стартиране  11.05.2021
Дата на приключване 11.04.2024