Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

Приключи изпълнението на проект “Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“.

facebook thumb

Проект BG16M1OP002-3.027-0009-C01 “Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“, изпълнен от Сдружение БЪЛГАРСКО ЕКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО, приключи успешно.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Период: 01.2021- 07.2022 г.

Целта на проекта е да допринесе за постигане на целите на  процедура BG16M1OP002-3.027 Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2 и ос 3 на ОПОС 2014-2020, чрез принос за изпълнението на Главната цел на Плана за управление на защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“ (ПУ), утвърден със Заповед № РД-785/27.11.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 96/09.12.2015 г.). 
Главната цел на плана за управление на зоната е: Да се запази и/или възстанови състояние на сигурност на видовете предмет на опазване в защитената зона. Специфичните цели на проекта са подобряване на природозащитното състояние на гнездовите популации на няколко вида грабливи птици – морски орел (Haliaeetus albicila), орел рибар (Pandion haliaetus), черна каня (Milvus migrans), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus) – до състояние на сигурност; Подобряване на природозащитното състояние на обитаващите зоната видове от род Anas, род Aythya и род Tadorna до състояние на сигурност; Подобряване на природозащитното състояние на белобуза рибарка (Chlidonias hybrida) и останалите видове от родове Chlidonias и Sterna до състояние на сигурност". Проектът има и пряк принос за подобряване на природозащитното състояние на защитени видове птици, предмет на опазване в защитената зона. Така се допринася и за постигане на целите на Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000 на България.

Основните дейности, изпълнени по проекта, са:
    • Поставяне на изкуствени гнезда за едри грабливи птици на подходящи места в защитената зона и в близките околности – до 2 км отстояние и
    • Поставяне на гнездилки за патици.